Upphävd författning

Förordning (1984:579) om statsbidrag till museijärnvägar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:579
Ikraft
1984-07-09
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En sammanslutning eller stiftelse som driver en museijärnväg kan få statsbidrag enligt föreskrifterna i denna förordning.

[S2]Med museijärnväg avses sådan järnväg där det huvudsakliga syftet med verksamheten är att återskapa en äldre järnväg och där regelbunden annonserad trafik för allmänheten förekommer.

2 §  Statsbidrag kan lämnas till större investeringar vid en museijärnväg, om

  1. sammanslutningen eller stiftelsen i väsentlig utsträckning själv bidrar till investeringen genom medlemmarnas egen arbetsinsats och
  2. verksamheten i övrigt i huvudsak finansieras genom biljettintäkter, överskott av varuförsäljning och liknande samt stöd från kommuner och landstingskommuner.

3 §  Frågor om statsbidrag prövas av statens kulturråd. Innan rådet meddelar beslut med anledning av en ansökan om bidrag skall berörda kommuner och landstingskommuner beredas tillfälle att yttra sig.

4 §  Beslut av statens kulturråd enligt denna förordning får inte överklagas.

5 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens kulturråd.

Ändringar

Förordning (1984:579) om statsbidrag till museijärnvägar

Ikraftträder
1984-07-09

Ändring, SFS 2000:1078

Omfattning
upph.