Upphävd författning

Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:631
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som önskar undergå särskild prövning eller fyllnadsprövning enligt föreskrifterna för grundskolan, gymnasieskolan eller kommunal och statlig vuxenutbildning skall erlägga avgift till länsstyrelsen, om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.

2 §  Avgiften utgör 75 kronor för varje ämne, ämnesgrupp, tillvalskurs och prövningstillfälle.

[S2]När prövning sker enligt föreskrifterna för kommunal och statlig vuxenutbildning och avser etappindelat ämne eller särskild yrkesinriktad utbildning utgör avgiften 75 kronor för varje etapp eller kurs och prövningstillfälle.

[S3]För varje skriftlig prövning tillkommer en avgift om 50 kronor.

3 §  Prövningen får inte verkställas innan avgiften har erlagts.

4 §  Avgiften tillfaller staten.

5 §  Erlagd avgift betalas inte tillbaka.

6 §  Skolöverstyrelsen skall efter samråd med riksrevisionsverket meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen

Förarbeten
Prop. 1983/84:100
Ikraftträder
1984-07-01

Ändring, SFS 1991:1124

    Omfattning
    upph.