Upphävd författning

Förordning (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:633
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om extra timunderlag för lärartjänstgöring i ämnet svenska (extra svensktimmar) i årskurs 2 på följande studievägar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor, nämligen bygg- och anläggningsteknisk linje, beklädnadsteknisk linje, el-teleteknisk linje, fordonsteknisk linje, jordbrukslinje, livsmedelsteknisk linje, processteknisk linje, skogsbrukslinje, trädgårdslinje, träteknisk linje och verkstadsteknisk linje samt minst tvååriga specialkurser som liknar yrkesinriktade linjer.

2 §  Skolöverstyrelsen får för varje redovisningsår som extra svensktimmar fördela 950 veckotimmar mellan de kommuner och landstingskommuner som i sin gymnasieskola har årskurs 2 med ämnet svenska på en eller flera sådana studievägar som avses i 1 §.

[S2]Med redovisningsår avses tiden den 1 juli--den 30 juni påföljande kalenderår och med veckotimme en lektion om 40 minuter i veckan.

3 §  Om det i kommunens eller landstingskommunens gymnasieskola finns mer än en skolenhet som har årskurs 2 med ämnet svenska på en eller flera sådana studievägar som avses i 1 §, skall kommunens skolstyrelse eller landstingskommunens utbildningsnämnd fördela erhållna extra svensktimmar mellan skolenheterna.

4 §  Extra svensktimmar får användas för att skapa mindre och flera undervisningsgrupper eller för att låta mer än en lärare undervisa en grupp.

[S2]Extra svensktimmar får också användas för stödundervisning åt enskilda elever som behöver sådan.

[S3]Om användningen av extra svensktimmar beslutar rektor för skolenheten.

5 §  Skolöverstyrelsens beslut enligt 2 § får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan

Ändring, SFS 1987:743

    Omfattning
    upph.