Upphävd författning

Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-03-28
Ändring införd
SFS 1985:145 i lydelse enligt SFS 1991:555
Ikraft
1985-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag lämnas enligt denna förordning till åtgärder som främjar fritidsfisket på enskilt vatten vid kusten av Östhammars kommun i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Östergötlands län, Kalmar län, Gotlands län och Blekinge län samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland.

2 §  Statsbidrag till andra åtgärder än bildande av fiskevårdsområden lämnas inte, om åtgärden har påbörjats utan särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får undantag göras från första stycket.

3 §  Statsbidrag får lämnas till

 1. kostnader för bildande av fiskevårdsområden,
 2. fiskevårdsåtgärder som främjar fritidsfisket,
 3. serviceanläggningar för fritidsfiskets behov.

[S2]Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fiskerättsförteckning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns särskilda skäl, får bidrag också lämnas för andra kostnader.

4 §  Bidrag enligt 3 § lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden.

5 §  Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får återkrävas, om bidraget har beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidragen.

6 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen. Förordning (1991:555).

7 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos fiskeriverket.

[S2]Fiskeriverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:555).

8 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av fiskeriverket. Förordning (1991:555).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden

  Ikraftträder
  1985-05-01

Förordning (1990:860) om ändring i förordningen (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:555) om ändring i förordningen (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1998:1343

Omfattning
upph.