Upphävd författning

Lag (1985:242) om särskild skattereduktion år 1985

Version: 1985:242

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1985-05-02
Ändring införd
SFS 1985:242
Ikraft
1985-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Särskild skattereduktion enligt denna lag medges vid 1986 års taxering och vid beräkning av sjömansskatt för år 1985.

2 §  Särskild skattereduktion medges skattskyldig som har haft intäkt av tjänst i form av kontant lön eller annan sådan ersättning, som enligt 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall anses som inkomst av anställning, överstigande 20 000 kronor.

[S2]Med intäkt som avses i första stycket likställs inkomst ombord enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt samt enligt 1 § 2 mom. nyssnämnda lag skattepliktig dagpenning.

3 §  Särskild skattereduktion uppgår till 600 kronor, dock högst en procent av det belopp varmed summan av intäkter som avses i 2 § överstiger 20 000 kronor.

4 §  Arbetsgivare, som vid utbetalning av lön eller annan ersättning, som avses i 2 § första stycket, för juni månad 1985 skall göra avdrag för preliminär A-skatt enligt uppbördslagen (1953:272), skall sätta ned avdraget med 600 kronor eller, om anställningen har avsett endast en del av månaden, motsvarande del av 600 kronor. Har nedsättningen inte kunnat verkställas för juni månad, får den ske snarast möjligt därefter.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller också i fråga om redare som skall göra avdrag för sjömansskatt enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt.

5 §  Vid debitering av skatt enligt uppbördslagen (1953:272) skall den särskilda skattereduktionen minskas med belopp, varmed sjömansskatten har satts ned enligt 4 §. Har nedsättning av sjömansskatten inte skett med fullt belopp och kan återstoden inte avräknas vid debiteringen får sjömannen ansöka om jämkning på sätt anges i 12 § 2 mom. och 13 § lagen (1958:295) om sjömansskatt.

6 §  I fråga om särskild skattereduktion tillämpas 2 § 4 mom.femte stycket och sjätte stycket andra meningen uppbördslagen (1953:272) samt vad som föreskrivs om skattereduktion för fackföreningsavgift i 2 § 2 mom. uppbördslagen och 4 § lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall. Bestämmelserna om särskild skattereduktion iakttas vid återbetalning av preliminär skatt enligt 45 § 2 mom. uppbördslagen samt vid debitering av slutlig skatt och tillkommande skatt. Särskild skattereduktion skall tillgodoräknas före andra former av skattereduktion.

7 §  Redare skall vid redovisning av skatt enligt 14 § 1 mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt ange om och i vilken mån skatten har satts ned enligt 4 §.

Ändringar

Lag (1985:242) om särskild skattereduktion för år 1985

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.