Upphävd författning

Lag (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:400
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har allmän domstol avvisat en försvarare eller ogillat en framställning om att avvisa en försvarare, får justitiekanslern, vid sidan av den rätt till överklagande som tillkommer annan, överklaga beslutet. Detsamma gäller beslut varigenom domstolen har återkallat ett förordnande av offentlig försvarare eller ogillat en framställning om att ett sådant förordnande skall återkallas.

Ändringar

Lag (1985:400) om behörighet för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken

Förarbeten
Prop. 1984/85:178
Ikraftträder
1985-07-01

Ändring, SFS 2005:73

Omfattning
upph.