Upphävd författning

Förordning (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folk tandvården och om tillsättning av sådana tjänster

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-11-21
Ändring införd
SFS 1985:884 i lydelse enligt SFS 1996:918
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster.

[S2]Vad som sägs i förordningen om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting. Förordning (1991:1773).

Behörighet till tjänst

2 §  Behörig till en tjänst för tandläkare under specialiseringstjänstgöring är den som har legitimation som tandläkare och som har utövat allmän tandläkarpraktik under minst två år. Förordning (1996:918).

3 § har upphävts genom förordning (1996:918).

Tillsättning av tjänst

4 §  Tjänst för tandläkare under specialiseringstjänstgöring tillsätts genom förordnande för högst sex månader utöver den beräknade tid som behövs för att uppnå de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialiteten.

[S2]Tjänst för tandläkare, i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning medverka i den grundläggande högskoleutbildningen på tandläkarlinjen, tillsätts genom förordnande tills vidare, dock längst för tre år. Förordning (1996:918).

5 §  Vid tillsättning av tjänst som chef vid en enhet för specialisttandvård skall landstinget fästa avseende främst vid skickligheten för tjänsten. Förordning (1991:1773).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1773).
7 § har upphävts genom förordning (1991:1773).
8 § har upphävts genom förordning (1991:1773).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986, då folktandvårdskungörelsen (1973:637) skall upphöra att gälla.
  Vid tillsättning av tjänster som avses i denna förordning och som har kungjorts lediga till ansökan före utgången av år 1985 gäller äldre bestämmelser.
  Den som vid utgången av år 1985 innehar en tjänst som avses i denna förordning är behörig till en annan motsvarande tjänst.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:1411) om ändring i förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1991:1773) om ändring i förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Vid tillsättning av tjänst som chef vid en enhet för specialisttandvård som har kungjorts ledig till ansökan före utgången av år 1991 gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  upph. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:65) om ändring i förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tandläkare som har påbörjat sin specialistutbildning före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1996:918) om ändring i förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Äldre föreskrifter om allmäntjänstgöring som tandläkare gäller fortfarande i fråga om tandläkare som skall fullgöra sådan tjänstgöring för att få legitimation för tandläkare.
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Ändring, SFS 1998:1519

Omfattning
upph.