Inaktuell version

Förordning (1985:885) om försöksverksamhet vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården

Version: 1985:885

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
SFS 1985:885
Ikraft
1986-01-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utan hinder av 5--8 §§ förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster får de landstingskommuner som får bedriva försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation tillsätta tjänster som chef vid en enhet för specialisttandvård på följande sätt. Vad som i denna förordning sägs om landstingskommuner gäller även kommuner som inte ingår i någon landstingskommun. Förordning (1988:1421).

2 §  Tjänsten tillsätts efter förslag av en sakkunnig som utses av landstingskommunen för varje tillsättningsärende. Den sakkunnige skall inneha specialistkompetens inom den specialitet som den lediga tjänsten avser.

3 §  Den sakkunnige skall i ett skriftligt beslut på förslag föra upp de fyra sökande som anses främst i fråga om förtjänst och skicklighet.

[S2]Landstingskommunen skall anslå beslutet på landstingskommunens anslagstavla med uppgift om den dag då beslutet anslogs.

[S3]En av de föreslagna sökandena skall förordnas på tjänsten.

4 §  Den sakkunniges beslut om tjänsteförslag får överklagas hos socialstyrelsen genom besvär. Besvärshandlingen skall ha kommit in till socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs.

[S2]Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1985:885) om försöksverksamhet vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1988:1421) om dels fortsatt giltig- het av förordningen (1985:885) om försöksverksamhet vid till- sättning av vissa tjänster inom folktandvården, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01