Statens provningsanstalts kungörelse (1986:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1986

Departement
Statens provningsanstalt
Utfärdad
1986-01-02
Ändring införd
SFS 1986:1
Ikraft
1986-01-01
Tidsbegränsad
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande skrivmateriel och reproduktionsmetoder är godkända jämlikt skrivmaterielkungörelsen (1964:504), under år 1986 för framställning av i nämnda kungörelse angivna handlingar.
Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de registreringsmärken som framgår av förteckningen.
För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av papper som materielen får användas till. Godkända skrivmateriel och reproduktionsmetoder lämnar skrift, om inte särskilt angives, endast med svart, blå eller grå färg. Om ett tvåfärgat, t. ex. svart och rött, färgband är godkänt, gäller godkännandet såväl den svarta som den röda delen och angives då i förteckningen svart/rött. Godkännandet innebär huvudsakligen att handlingar framställda med godkända skrivmedel har en skrift med erforderlig beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t. ex. förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka för den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka stadgas i andra föreskrifter, innefattas inte i godkännanden enligt denna kungörelse.
Det bör påpekas att skrift framställd med karbonband, i synnerhet med s. k. korrigeringsbart band, kräver en viss förvaringstid innan full vidhäftning uppnås.
Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom respektive materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för alla typer av maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid inköp bör därför upplysning om vilken materiel som är lämplig i föreliggande fall, inhämtas från apparat- eller skrivmaterielleverantör.
Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken är ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid mot skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot statens provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är bland annat ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i sammansättning och egenskaper med den materiel som ursprungligen undersökts och godkänts av provningsanstalten.
Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att godkännas. Den ansvariga firman erhåller då, ett av statens provningsanstalt separat utfärdat godkännande, av vilket registreringsmärkning och övriga villkor för godkännandet framgår.
Rader- och korrigeringsmedel
För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas. Med hjälp av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från underlaget, utan att några nämnvärda rester av radermedlet blir kvar.
Till denna grupp hör bl. a. gummikautschuk, raderknivar och den till vissa färgband hörande "lift-off-tejpen". Tejpen fungerar så, att skrift framställd med färgbanden rycks bort från underlaget.
Kemiska radermedel, t.ex. radervätskor, och färggivande korrigeringsmedel, t.ex. korrekturlack och vita korrigeringsfärgband får inte användas.
Icke godkänd skrivmateriel
Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd skrivmateriel får användas för framställning av sådana handlingar som anges i 8 § i skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan lämnas efter ansökan och prövning i varje enskilt fall. Förutsättning för medgivande är, att sådana åtgärder vidtages, att handlingarnas innehåll kan bevaras för framtiden.
Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband. Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1).
För magnetband tillämpas tills vidare de anvisningar som ges i riksarkivets cirkulär (1979:679) om ändring i cirkuläret (1968:473) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan den 10 november 1961 (nr 590).
Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan erhållas från Statens provningsanstalt.
Förteckningen finns inte med här.

Ändringar

Statens provningsanstalts Kungörelse (1986:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1986

Ikraftträder
1986-01-01