Upphävd författning

Cirkulär (1986:179) om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1986-04-03
Ändring införd
SFS 1986:179
Ikraft
1986-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål trädde i kraft den 1 mars 1986. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om sådan rättshjälp i brottmål som avser delgivning, bevisupptagning och överförande av lagföring.
Om en domstol eller en åklagare vid handläggningen av ett brottmål önskar biträde från Ungern enligt överenskommelsen kan föreskrifterna i cirkuläret (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål tillämpas. Överenskommelsen med Ungern innehåller dock inga bestämmelser om förskott till vittnen och sakkunniga. Vidare skall enligt överenskommelsen en framställning om delgivning, utöver vad som anges i kungörelsen (1933:618) angående biträde av utrikesdepartementet för delgivning av handlingar i utlandet, innehålla en beskrivning av det brott som framställningen avser samt tid och plats för brottet.

Ändringar

Cirkulär (1986:179) om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål

Ikraftträder
1986-05-01

Ändring, SFS 2013:982

Omfattning
upph.