Förordning (1986:275) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-05-22
Ändring införd
SFS 1986:275
Ikraft
1986-07-01
Tidsbegränsad
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987 skall avgifter betalas enligt följande.

Medel och artiklarAnsökningsavgift/anmäl ningsavgiftÅrlig avgift
1. Farmacevtiska specialitetera) farmacevtiska specialiteter som inte avses under b) b) allergenpreparat per grundextrakt per spädning27 400 kr 7 600 kr 525 kr18 600 kr 6 400 kr 390 kr
2. Nya indikationer för farmacevtiska specialiteter20 500 kr--
3. Radiofarmacevtiska specialiteter 4. Naturmedel 5. Naturmedel för injektion 6. Fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårds ändamål per artikel per tillverkare resp. importör5 900 kr 3 400 kr 15 200 kr 2 300 kr --3 400 kr 1 900 kr 9 300 kr 950 kr 3 000 kr
7. Diabetestest som tillhandahållskostnadsfritt5 800 kr2 500 kr

2 §  Avgifterna skall betalas

[S2]för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest av den som ansöker om eller fått godkännande av varan,

[S3]för naturmedel av den som har att anmäla varan,

[S4]för fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren eller importören.

3 §  Avgifterna skall betalas på den tid och det sätt som socialstyrelsen bestämmer. För farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då specialiteten respektive testet registrerades till och med det budgetår då registreringen upphör. För naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då anmälan gjordes till och med det budgetår då saluföringen upphör.

4 §  Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen medge nedsättning av eller befrielse från avgift för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för fabrikssteriliserade engångsartiklar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:275) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1986-den 30 juni 1987

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
För farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest som före den 1 augusti 1986 anmälts till socialstyrelsen för omedelbar avregistrering samt för naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar som enligt anmälan till styrelsen inte kommer att saluföras efter nämnda dag skall årsavgift för budgetåret 1986/87 inte utgå.
Ikraftträder
1986-07-01