Förordning (1987:14) om avgifter för bistånd av utrikesdepartementet i ärenden om kvarlåtenskap utomlands

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1987-01-15
Ändring införd
SFS 1987:14
Ikraft
1987-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För utrikesdepartementets bistånd med boutredningsåtgärder och redovisning av medel i ärenden om kvarlåtenskap utomlands betalas avgift enligt denna förordning. Avgifterna skall täcka departementets kostnader för denna uppdragsverksamhet.

[S2]Avgift beslutas av utrikesdepartementet och betalas till departementet av den som begär bistånd.

2 §  För boutredningsåtgärder och redovisning betalas en avgift på 20 procent av redovisade medel som inte överstiger 500 000 kronor, dock minst 500 kronor. Överstiger beloppet 500 000 kronor, är avgiften 10 procent på den överskjutande delen. Avgiften avrundas nedåt till närmaste helt hundratal kronor.

[S2]Med redovisade medel avses vad som återstår sedan boets skulder och övriga utgifter i samband med boutredningen betalats.

[S3]För arvs- och släktutredning utan att uppdraget leder till redovisning av medel, betalas en avgift i förhållande till det arbete utredningen krävt, dock minst 500 kronor och högst 15 000 kronor.

[S4]Om det finns särskilda skäl till det, får avgiften sättas ned eller efterges helt.

3 §  Den som begär utrikesdepartementets bistånd i ärende om kvarlåtenskap utomlands skall även ersätta nödvändiga utlägg i samband med uppdraget såsom porto, telex, legaliseringskostnader, domstolsavgifter samt arvode för anlitande av juridiskt biträde.

[S2]Om det finns skäl till det, får ersättningen jämkas eller efterges helt.

4 §  Har en olönad konsul lämnat biträde i ett ärende om kvarlåtenskap, har han rätt till ersättning med ett belopp som motsvarar hälften av den avgift som betalas till departementet.

5 §  Utrikesdepartementets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:14) om avgifter för bistånd av Utrikesdepartementet i ärenden om kvarlåtenskap utomlands

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987, då förordningen (1977:990) om förrättningsavgift vid redovisning genom utrikesdepartementet av arvsmedel m. m. skall upphöra att gälla. Har framställning om bistånd i ett ärende om kvarlåtenskap gjorts före ikraftträdandet, gäller dock äldre föreskrifter.
    Ikraftträder
    1987-03-01