Förordning (1987:274) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1987--den 30 juni 1988

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1987-05-21
Ändring införd
SFS 1987:274
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1987--den 30 juni 1988 skall avgifter betalas enligt följande.

Medel och artiklarAnsökningsavgift/anmälningsavgiftÅrlig avgift
___________________________________________________________________
1. Farmacevtiska specialitetera) farmacevtiska specialiteter som inte avses under b) b) allergenpreparat per grundextrakt per spädning27 400 kr 7 600 kr 525 kr18 600 kr 6 400 kr 390 kr
2. Nya indikationer för farmacevtiskaspecialiteter20 500 kr--
3. Radiofarmacevtiska specialiteter 4. Naturmedel för injektion 5. Naturmedel som inte avses i 4 6. Fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål per artikel per tillverkare resp. importör5 900 kr 15 200 kr 3 400 kr 2 300 kr --3 400 kr 9 300 kr 1 900 kr 950 kr 3 000 kr
7. Diabetestest som tillhandahållskostnadsfritt800 kr2 500 kr
________________________________________________________________________

2 §  Avgifterna skall betalas för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest av den som ansöker om eller fått godkännande av varan, för naturmedel av den som har att anmäla varan, för fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren eller importören.

3 §  Avgifterna skall betalas på den tid och det sätt som socialstyrelsen bestämmer. För farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då specialiteten respektive testet registrerades till och med det budgetår då registreringen upphör. För naturmedel för injektion skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då socialstyrelsen gett tillstånd till försäljning eller annat tillhandahållande till och med det budgetår då tillståndet upphör att gälla. För annat naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då anmälan gjordes till och med det budgetår då saluföringen upphör.

4 §  Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen medge nedsättning av eller befrielse från avgift för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för fabrikssteriliserade engångsartiklar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:274) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1987-den 30 juni 1988

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. Årsavgift för budgetåret 1987/88 skall inte utgå
    1. för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest som före den 1 augusti 1987 anmälts till socialstyrelsen för omedelbar avregistrering,
    2. för naturmedel för injektion för vilka anmälan gjorts till socialstyrelsen före den 1 augusti 1987 om upphörande av tillstånd till försäljning eller annat tillhandahållande,
    3. för andra naturmedel och för fabrikssteriliserade engångsartiklar som enligt anmälan till socialstyrelsen inte kommer att saluföras efter den 31 juli 1987.
Ikraftträder
1987-07-01