Upphävd författning

Cirkulär (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.

Version: 1987:937

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-10-08
Ändring införd
SFS 1987:937
Ikraft
1988-01-01
Upphäver
Cirkulär (1983:163) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är
i Danmark "Statstidende'' (på Färöarna "Dimmalaetting"),
i Finland "Officiella tidningen",
i Island "Lögbirtingarblad", samt
i Norge "Norsk Lysingsblad".
Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 13 § andra stycket konkursförordningen (1987:916) meddelas vidare att tillkännagivanden om konkursr skall
i Danmark
 1. tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,
 2. införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister, Köpenhamn), om i konkursboet ingår fartyg om minst 20 registerton brutto eller andel i sådant fartyg,
i Finland
 1. införas i inteckningsprotokollet vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,
 2. införas i vederbörande fartygsregister, om i konkursboet ingår handelsfartyg om minst 19 registerton netto eller fartyg, som eljest är intaget i fartygsregister, eller andel i fartyg som nu nämnts,
 3. införas i luftfartygsregistret (luftfartsstyrelsen, Vanda), om i konkursboet ingår luftfartyg,
i Island
 1. tinglysas vid underrätten i den rättskrets inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,
 2. införas i vedebörande fartygsregister, om i konkursboet ingår fartyg om mer än 12 registerton brutto,
i Norge
 1. tinglysas vid den herreds- eller byrett inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,
 2. införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om i konkursboet ingår fartyg som är registrerat i skib sregister.

Ändringar

Cirkulär (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.

  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 2011:856

Omfattning
upph.