Upphävd författning

Förordning (1987:966) om användning av telefon vid rättegång

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1987-10-29
Ändring införd
SFS 1987:966
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Domstolar och andra statliga myndigheter skall, i den mån arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, vid behov ställa telefon och lokal till förfogande för den som skall delta i rättegång per telefon.

2 §  Den som skall delta i rättegång per telefon får kallas till domstol eller någon annan myndighet eller inrättning på den ort där han brukar vistas eller på en annan lämplig ort. Företrädesvis bör kallelsen gälla inställelse vid tingsrätt eller polismyndighet.

3 §  Den domstol som anordnar förhandlingen eller förhöret per telefon skall på lämpligt sätt förvissa sig om identiteten hos den som skall medverka per telefon och om att hans medverkan äger rum i enlighet med tillämpliga regler för deltagande i rättegång.

Ändringar

Förordning (1987:966) om användning av telefon vid rättegång

Ikraftträder
1988-01-01

Ändring, SFS 1996:272

    Omfattning
    upph.