Statens provningsanstalts kungörelse (1988:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1988

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1988-01-04
Ändring införd
SFS 1988:1
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Förteckningen över skrivmaterielen inte med här.
Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande skrivmateriel och reproduktionsmetoder är godkända jämlikt skrivmaterielkungörelsen (1964:504), under år 1988 för framställning av i nämnda kungörelse angivna handlingar.
Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de registreringsmärken som framgår av förteckningen.
För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av papper som materielen får användas till. Godkännandet innebär huvudsakligen att handlingar framställda med godkända skrivmedel har en skrift med erforderlig beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t. ex. förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka för den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka stadgas i andra föreskrifter, innefattas inte i godkännanden enligt denna kungörelse.
Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom respektive materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för alla typer av maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid inköp bör därför upplysning om vilken materiel som är lämplig i föreliggande fall, inhämtas från apparat- eller skrivmaterielleverantör.
Om det i förteckningen anges två färger, t. ex. svart/rött, för ett färgband, omfattar godkännandet såväl den svarta som den röda delen.
Nötningsbeständigheten är som regel ej helt tillfredsställande för skrift framställd med karbonpapper och korrigeringsbara färgband. För skrift framställd med korrigeringsbart färgband krävs dessutom en viss förvaringstid innan full vidhäftning uppnås.
Arkivhandlingar skall inte förvaras i sådana plastfickor, som kan förorsaka skador på skriften. Speciellt plastfickor tillverkade av mjukgjord PVC har visat sig vara olämpliga. Särskilt känsliga för påverkan är elektrostatiskt framställda kopior.
Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken är ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid mot skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot Statens provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är bland annat ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i sammansättning och egenskaper med den materiel som ursprungligen undersökts och godkänts av provningsanstalten.
Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att godkännas. Den ansvariga firman erhåller då ett av Statens provningsanstalt separat utfärdat godkännande, av vilket registreringsmärkning och övriga villkor för godkännandet framgår.
Rader- och korrigeringsmedel
För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas. Med hjälp av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från underlaget, utan att några nämnvärda rester av radermedlet blir kvar.
Till denna grupp hör bl.a. gummikautschuk, raderknivar och den till vissa färgband hörande "lift-off-tejpen". Tejpen fungerar så, att skrift framställd med färgbanden rycks bort från underlaget.
Kemiska radermedel, t.ex. radervätskor, och färggivande korrigeringsmedel, t.ex. korrekturlack och vita korrigeringsfärgband får inte användas.
Icke godkänd skrivmateriel
Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd skrivmateriel får användas för framställning av sådana handlingar som anges i 8 § i skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan lämnas efter ansökan och prövning i varje enskilt fall. Förutsättning för medgivande är, att sådana åtgärder vidtages, att handlingarnas innehåll kan bevaras för framtiden.
Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband samt, för framställning av kartor och ritningar, ritfilm och fotografisk film.
Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1).
Beträffande ritfilm och fotografisk film finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter och allmänna råd angående framställning och hantering av kartor och ritningar som skall bevaras (Riksarkivets författningssamling RA-FS 1986:3).
För magnetband finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter om avlämning av magnetband för ADB (RA-FS 1986:1), samt i riksarkivets cirkulär (1968:473, ändr. och omtr. 1979:679) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan.
Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan erhållas från Statens provningsanstalt.

Ändringar

Statens provningsanstalts Kungörelse (1988:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1988

Ikraftträder
1988-01-01