Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1020) om hänvisningar till äldre tjänstetyper m. m. på det statligt reglerade området;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1988-09-29
Ändring införd
SFS 1988:1020
Ikraft
1988-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vad Kungl. Maj:t eller regeringen eller myndigheter under regeringen i författningar eller i särskilda beslut har föreskrivit i fråga om ordinarie tjänst, extra ordinarie tjänst, extra tjänst eller göromålsförordnande skall i stället avse lönetjänst.

[S2]Föreskrifter om tjänstebeteckningarna o, e och g skall inte längre tillämpas.

[S3]Vad som har föreskrivits i fråga om arvodestjänst skall fortfarande tillämpas enligt sin ordalydelse.

2 §  Genom förordningen ändras inte vad som har föreskrivits i fråga om ordinarie domare.

3 §  Förordningen gäller inte tjänster för organister, biträdande kyrkomusiker, kantorer eller orgelspelare.

Ändringar

Förordning (1988:1020) om hänvisningar till äldre tjänstetyper m.m. på det statligt reglerade området

Ikraftträder
1988-11-01

Ändring, SFS 1991:1743

    Omfattning
    upph.