Upphävd författning

Lag (1988:1555) om landgille och städja förvissa församlings- kyrkors fastigheter i Lunds och Göteborgs stift

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1555
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Kammarkollegiets Kungörelse (1867:9 s.7) angående landgille och städja för vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om avgifter för sådana församlings- kyrkors fastigheter i Lunds stift och Göteborgs stift som skall brukas under en prästgård eller något annat visst hemman.

[S2]Lagen skall tillämpas när landgillet eller städjan vid ett åbobyte inte har fastställts av kammarkollegiet efter skattläggning.

Fastställande av avgifter

2 §  Frågor om storleken av den avgift som skall betalas till församlingskyrkan skall prövas av egendomsnämnden.

Överklagande

3 §  Egendomsnämndens beslut får överklagas hos kammarkollegiet. Kammarkollegiets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Lag (1988:1555) om landgille och städja för vissa församlingskyrkors fastigheter i Lunds och Göteborgs stift

Förarbeten
Prop. 1988/89:16
Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1999:292

Omfattning
upph.