Riksrevisionsverkets föreskrifter (1988:1609) till kreditinstituten om statligt stöd till näringsliv et;

Departement
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1988-12-19
Ändring införd
SFS 1988:1609
Ikraft
1989-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Riksrevisionsverket föreskriver följande med stöd av 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

1 §  Kreditinstituten skall på av riksrevisionsverket fastställd blankett "Garantiuppgift från kreditinstitut" löpande månadsvis underrätta riksrevisionsverket om utbetalning av statligt garanterat lån samt hur stor andel av lånet som garanteras av staten. Vidare skall kreditinstituten varje år snarast efter den 30 juni och den 31 december på samma sätt underrätta riksrevisionsverket om utestående låneskuld på statligt garanterade lån per den 30 juni och den 31 december. Kreditinstituten skall på blanketten också ange clearingkod och lånenummer.

2 §  Flyttning av lån mellan kreditinstituten skall rapporteras till riksrevisionsverket på blanketten "Flyttning av lån (byte av kreditinstitut)". På blanketten skall anges datum för flyttning av lån så att en avstämning och ett riktigt avgiftsuttag kan göras. Blankett rekvireras från riksrevisionsverket eller garantiförvaltande myndighet.

3 §  Kreditinstituten skall snarast efter det att ett lån mot statlig garanti återbetalts rapportera detta till riksrevisionsverket. Detta skall göras på blankett "Garantiavgift från kreditinstitut" varvid utestående låneskuld per ett visst datum sätts till noll.

4 §  Ovanstående uppgifter från kreditinstituten kan skickas på av riksrevisionsverket godkänt databärande medium i stället för på blankett.

Ändringar

Riksrevisionsverkets Föreskrifter (1988:1609) till kreditinstituten om statligt stöd till näringslivet

    Ikraftträder
    1989-02-01