Upphävd författning

Förordning (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-04-07
Ändring införd
SFS 1988:336
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-24

1 §  Ansökan om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt på utdelning och royalty enligt artiklarna VII och IX i bilaga 1 till kungörelsen (1963:497) om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet görs på en blankett som tillhandahålls av riksskatteverket och som har beteckningen E 230.

2 §  Enligt artikel VII § 2 i avtalet erhålls befrielse från grekisk inkomstskatt på utdelning under förutsättning att avdrag för utdelningen inte medgetts från det belopp av bolagets sammanlagda nettoinkomst som är föremål för den grekiska inkomstskatten på juridiska personer. Skatt enligt avtalet anges i blanketten därvid till 0.

3 §  Ansökan ges in till länsskattemyndigheten i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Länsskattemyndigheten skall efter erforderlig undersökning utfärda intyg om bosättning i Sverige och därefter översända ansökan med intyget till grekisk myndighet som anges i blanketten.

Ändringar

Förordning (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (2019:1203) om upphävande av förordningen (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige

Omfattning
upph.