/r1/ Förordning (1988:723) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1988--den 30 juni 1989;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:723
Ikraft
1988-07-01
Tidsbegränsad
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

1 §  För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1988--den 30 juni 1989 skall avgifter betalas enligt följande.

Medel och artiklarAnsökningsavgift/anmälningsavgiftÅrlig avgift
1. Farmacevtiska specialitetera) farmacevtiska specialiteter som inte avses under b) b) allergenpreparat per grundextrakt per spädning28 500 kr 7 900 kr 550 kr19 300 kr 6 700 kr 405 kr
2. Nya indikationer för farmacevtiska specialiteter21 320 kr--
3. Radiofarmacevtiska specialiteter6 100 kr3 500 kr
4. Naturmedel för injektion15 800 kr9 700 kr
5. Naturmedel som inte avsesi 43 500 kr2 000 kr
6. Fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål per artikel per tillverkare resp. importör2 400 kr --990 kr 3 120 kr
7. Diabetestest som tillhandahålls kostnadsfritt6 000 kr2 600 kr

2 §  Avgifterna skall betalas

[S2]för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest av den som ansöker om eller fått godkännande av varan,

[S3]för naturmedel av den som har att anmäla varan,

[S4]för fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren eller importören.

3 §  Avgifterna skall betalas inom tid och på sätt som socialstyrelsen bestämmer. För farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då specialiteten respektive testet registrerades till och med det budgetår då registreringen upphör. För naturmedel för injektion skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då socialstyrelsen gett tillstånd till försäljning eller annat tillhandahållande till och med det budgetår då tillståndet upphör att gälla. För annat naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar skall den årliga avgiften utgå från och med budgetåret efter det då anmälan gjordes till och med det budgetår då saluföringen upphör.

4 §  Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen medge nedsättning av eller befrielse från avgift för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för fabrikssteriliserade engångsartiklar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:723) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1988 - den 30 juni 1989

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Årsavgift för budgetåret 1988/89 skall inte betalas
    1. för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest som före den 1 augusti 1988 anmälts till socialstyrelsen för omedelbar avregistrering,
    2. för naturmedel för injektion för vilka anmälan gjorts till socialstyrelsen före den 1 augusti 1988 om upphörande av tillstånd till försäljning eller annat tillhandahållande,
    3. för andra naturmedel och för fabrikssteriliserade engångsartiklar som enligt anmälan till socialstyrelsen inte kommer att saluföras efter den 31 juli 1988.
Ikraftträder
1988-07-01