/r1/ Förordning (1989:142) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-04-20
Ändring införd
SFS 1989:142
Ikraft
1989-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Endast den svenska texten i bilagan med här.
Den överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner som har undertecknats den 29 november 1988 skall gälla här i landet från och med den 1 juni 1989.
Överenskommelsen är intagen som bilaga till denna förordning.
Riksförsäkringsverket skall för Sveriges del vara behörig myndighet för tillämpning av överenskommelsen.
/r4/ Bilaga
Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering om sjukvårdsförmåner
Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering,
ledda av önskan att samarbetet mellan de båda länderna skall fortsätta att utvecklas även på det område som avser tillhandahållande av sjukvårdsförmåner,
övertygade att detta kommer att bidra till att stärka och utvidga de vänskapliga förbindelserna mellan de båda länderna,
har beslutat ingå följande överenskommelse om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner:
Artikel 1
Personer som är bosatta och har rätt till sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna skall under tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten, vid plötslig ohälsa, olycksfall eller akut sjukdom som medför ett omedelbart behov av sjukvård, erhålla sjukvårdsförmåner på samma villkor som gäller för personer som är omfattade av lagstiftningen i sistnämnda stat.
Artikel 2
Bestämmelserna i artikel 1 gäller inte för personer som beger sig till en fördragsslutande stats territorium i syfte att erhålla sjukvårdsförmåner enligt denna överenskommelse.
Artikel 3
Kostnaderna för sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna överenskommelse skall inte avräknas mellan de fördragsslutande staterna.
Artikel 4
Uppstår problem vid tillämpningen av denna överenskommelse skall dessa lösas direkt av de fördragsslutande staternas behöriga myndigheter. Dessa skall också bistå varandra i alla frågor som rör tillämpningen av denna överenskommelse.
Artikel 5
Denna överenskommelse skall godkännas i enlighet med vad lagstiftningen i de fördragsslutande staterna kräver. När dessa krav fullgjorts skall detta bekräftas genom notväxling.
Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden som följer på den dag då den sista noten mottogs.
Artikel 6
Denna överenskommelse skall gälla för en period av två år. Dess giltighet förlängs automatiskt för ytterligare perioder av två år, om inte endera fördragsslutande staten sex månader innan överenskommelsen upphör att gälla notifierar den andra staten om sin avsikt att inte förlänga överenskommelsen.
Som skedde i Stockholm den 29 november 1988 i två originalexemplar på svenska, polska och engelska språken vilka tre texter äger lika vitsord. I fall av skillnader i tolkningen skall den engelska texten äga företräde.
Till bevis härom har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna överenskommelse
För Konungariket Sveriges regering:
G. Sigurdsen
För Folkrepubliken Polens Regering:

S. Dabrowa

Ändringar

Förordning (1989:142) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner

    Ikraftträder
    1989-06-01