Förordning (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:901 i lydelse enligt SFS 2019:1202
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-24

1 §  Lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1988 eller senare.

[S2]Avtalet trädde i kraft den 13 november 1989.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

2 §  Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 18 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Cypern eller enligt bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ändringar

Förordning (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Ikraftträder
1990-01-01

Lag (2019:1202) om ändring i förordningen (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Förarbeten
Rskr. 2019/20:80, Prop. 2019/20:12, Bet. 2019/20:SkU9
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01