Förordning (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-03-22
Ändring införd
SFS 1989:97 i lydelse enligt SFS 2019:1200
Ikraft
1989-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-24

1 §  Lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien skall träda i kraft den 1 maj 1989 och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1989 eller senare och beträffande förmögenhet som taxeras år 1990 eller senare.

[S2]Avtalet trädde i kraft den 28 december 1988.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

2 §  Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 16 punkt 2 eller artikel 17 i avtalet beskattas endast i Bulgarien eller enligt bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b i avtalet skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Ändringar

Förordning (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Ikraftträder
1989-05-01

Lag (2019:1200) om ändring i förordningen (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Förarbeten
Rskr. 2019/20:80, Prop. 2019/20:12, Bet. 2019/20:SkU9
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01