Upphävd författning

/r1/ Förordning (1990:108) om fyllnadstjänstgöring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-03-22
Ändring införd
SFS 1990:108
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om

 1. lärares fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker,
 2. kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring som lärare.

2 §  I denna förordning avses med skola grundskola, kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och statsunderstödd folkhögskola.

3 §  En tjänst i vilken fyllnadstjänstgöring skall ingå skall inrättas av den huvudman hos vilken huvuddelen av tjänstgöringen skall fullgöras.

[S2]/r3/ Lärares fyllnadstjänstgöring

4 §  I en lönetjänst som lärare vid en skola eller vid skolväsendet i kommun får det ingå fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker i ett pastorat, om

 1. läraren är behörig till tjänsten som kyrkomusiker och
 2. styrelsen för skolan och kyrkorådet har kommit överens om det.

5 §  Om fyllnadstjänstgöring enligt 4 § avses ingå i en ledig lönetjänst som lärare, skall det anges i lediganmälan.

[S2]Till en sådan lärartjänst får i första hand en lärare som är behörig till en tjänst som kyrkomusiker komma i fråga, om läraren också är behörig till lärartjänsten.

6 §  En lärare är skyldig att ha fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker, om läraren förklarat sig villig till tjänstgöringen eller tjänstgöringen har angetts i lediganmälan av tjänsten.

[S2]/r3/ Kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring

7 §  I 17 § lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan föreskrivs att innehavaren av en tjänst som kyrkomusiker är skyldig att fullgöra fyllnadstjänstgöring hos en annan arbetsgivare i den omfattning som följer av anställningsavtalet.

[S2]I en tjänst som kyrkomusiker i ett pastorat får det ingå fyllnadstjänstgöring som lärare vid en skola, om

 1. kyrkomusikern är behörig till en sådan tjänst som lärare i vilken tjänstgöringen kan ingå och
 2. kyrkorådet och styrelsen för skolan har kommit överens om det.

8 §  Bestämmelser om skyldigheter för lärare vid en skolform gäller även kyrkomusiker som har fyllnadstjänstgöring vid skolformen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:108) om fyllnadstjänstgöring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker

  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:8) om upphävande av förordningen (1990:108) om fyllnadstjänst- göring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall dock tillämpas till utgången av juni 1991 i fråga om lärare vid statsunderstödda folkhögskolor samt kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring vid sådana skolor.
  Omfattning
  upph.