Upphävd författning

Cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål

Version: 1990:169

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-04-26
Ändring införd
SFS 1990:169
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Överenskommelsen den 10 februari 1989 mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål träder i kraft den 1 juni 1990. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om sådan rättshjälp i brottmål som avser delgivning, bevisupptagning, vissa tvångsmedel, uppgifter ur kriminalregister och överförande av lagföring.
När domstol eller åklagare vid handläggning av brottmål önskar biträde från Polen enligt överenskommelsen, bör vad som sägs i cirkuläret (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål tillämpas. Överenskommelsen med Polen innehåller dock inga bestämmelser om förskott till vittnen och sakkunniga. Vidare bör en framställning om delgivning, utöver vad som anges i kungörelsen (1933:618) angående biträde av utrikesdepartementet för delgivning av handlingar i utlandet, innehålla en beskrivning av det brott som framställningen avser, tid och plats för brottet samt tillämpliga lagbestämmelser.

Ändringar

Cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål

Ändring, SFS 2013:982

Omfattning
upph.