/r1/ Förordning (1991:1320) om utbildnings- och rådgivningsstöd till vissa företag i u-länder och länder i Central- och Östeuropa;

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1320
Ikraft
1991-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Stöd i form av gåva för att främja Sveriges utvecklingssamarbete inom näringslivssektorn i u-länder samt länder i Central- och Östeuropa (utbildnings- och rådgivningsstöd) får beviljas direkt till företag i sådana länder enligt bestämmelserna i denna förordning.

2 §  Ansökan om utbildnings- och rådgivningsstöd görs hos styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) av företag i vilket Swedfund International AB deltar med riskkapital (aktier, lån och garantier).

3 §  Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd beslutar om utbildnings- och rådgivningsstöd.

4 §  Utbildnings- och rådgivningsstöd får beviljas endast vid nyetableringar och vid företagsrekonstruktioner som genom sin omfattning kan jämställas med nyetableringar. Stödet får beviljas högst i den omfattning som anses nödvändig för att skapa förutsättningar för att ett livskraftigt företag bildas. Det skall stå i rimlig proportion till projektets storlek och får ges under en period av högst tre år.

5 §  Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1991:1320) om utbildnings- och rådgivningsstöd till vissa företag i u-länder och länder i Central- och Östeuropa

    Ikraftträder
    1991-11-01