Förordning (1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid allmänna reklamationsnämnden

Departement
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1991-03-27
Ändring införd
SFS 1991:194
Ikraft
1991-07-01
Tidsbegränsad
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna reklamationsnämnden får på försök pröva tvister mellan en grupp av konsumenter och en näringsidkare i enlighet med denna förordning.

2 §  Har nämnden rekommenderat en näringsidkare att fullgöra något i förhållande till en konsument, får nämnden -- om det är påkallat från allmän synpunkt -- rekommendera näringsidkaren att genomföra motsvarande åtgärd också gentemot andra konsumenter som med stöd av överensstämmande grunder kan antas ha anspråk på denna åtgärd.

3 §  Tvister enligt denna förordning tas upp till prövning efter anmälan av konsumentombudsmannen eller, om denne för ett visst fall har beslutat att inte göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsumenter eller löntagare.

4 §  Allmänna reklamationsnämnden prövar inte en grupptalan om anmälan har kommit in mer än tre månader efter det att nämnden har meddelat det beslut om rekommendation som utgör en förutsättning för en sådan talan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:194) om försöksverksamhet med grupptalan vid allmänna reklamationsnämnden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller till utgången av juni 1993.
Anmälan om grupptalan som har gjorts före utgången av juni 1993 skall dock prövas enligt denna förordning.
Ikraftträder
1991-07-01