Inaktuell version

Förordning (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2008:395
Upphäver
Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel.

[S2]Statsbidrag lämnas endast för produktion av

 1. läromedel som är avsedda att användas vid
  • modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska,
  • undervisning som står under tillsyn av Statens skolverk (Skolverket),
 2. tolkordlistor. Förordning (1997:604).

2 §  Frågor om statsbidrag prövas av Myndigheten för skolutveckling, om inte något annat följer av 3 §.

[S2]Ansökan om statsbidrag görs hos Myndigheten för skolutveckling. Förordning (2002:1162).

/Träder i kraft I: 2008-07-01/

3 §  Frågor om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder prövas av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

[S2]Ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten. Förordning (2008:395).

4 §  Statsbidrag får lämnas i form av

 1. bidrag till hela produktionskostnaden eller en del av denna,
 2. bidrag med återbetalningsskyldighet av hela eller en del av bidraget,
 3. garanti om stöd vid förlust. Förordning (1993:454).

5 §  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas. Förordning (1993:454).

/Träder i kraft I: 2008-07-01/

6 §  Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska skolmyndigheten får var och en inom sitt område meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:395).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:454) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

  Omfattning
  nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§; ändr. 1, 3, nya 6 §§; ny 4 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1191) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1997:604) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (2001:289) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:1162) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2008:395) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:615) om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder
2008-10-01