Upphävd författning

Förordning (1992:1777) om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-12-03
Ändring införd
SFS 1992:1777
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skall följande regler i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga VI till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 6 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94, gälla som svensk förordning.

 1. Rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i den lydelse rättsakten har enligt bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983 om ändring och uppdatering av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 2. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1660/85 av den 13 juni 1985 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 3. Artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 om teknisk anpassning av gemenskapens regler om social trygghet för migrerande arbetare avseende Grönland, såvitt artikeln avser fortsatt giltighet och tillämpning av artikel 21 och 23 i förordning (EEG) nr 574/72.
 4. Avsnitt 2 under avdelning VIII. Socialpolitik i Anslutningsakten för Spanien och Portugal.
 5. Kommissionens förordning (EEG) nr 513/86 av den 26 februari 1986 om ändring av bilagorna 1, 4, 5 och 6 till rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
 6. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 3811/86 av den 11 december 1986 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 7. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1305/89 av den 11 maj 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 8. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 9. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 10. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2195/91 av den 25 juni 1991 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 11. Artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 1248/92 av den 30 april l992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 12. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april l992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
 13. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1945/93 av den 30 juni l993 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71, och dels förordning (EEG) nr 1247/92 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71. Förordning (1994:608).

2 §  Reglerna skall gälla med de anpassningar som framgår av

 1. bilaga VI till EES-avtalet,
 2. protokollet den 17 mars l993 med justeringar av EES-avtalet (EES-protokollet), och
 3. bilaga 6 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94. Förordning (1994:608).

3 §  Som bilaga till denna förordning finns den svenska texten till den i 1 § 5 nämnda rättsakten. Övriga i 1 § nämnda rättsakter och bilaga VI till EES-avtalet, samt den del av EES-protokollet som gäller bilaga VI till EES-avtalet och bilaga 6 till Gemensamma EES- kommitténs beslut nr 7/94 finns intagna som bilagorna 1--16 till lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förordning (1994:608).

4 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

5 §  Regeringen bemyndigar Arbetsmarknadsstyrelsen vad avser förmåner vid arbetslöshet och Riksförsäkringsverket vad avser andra förmåner, som omfattas av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), att meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt bilaga VI till EES-avtalet.

[S2]Texterna på finska, isländska och norska finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Texterna på de övriga språken finns publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bilaga

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) NR 513/86
av den 26 februari 1986
om ändring av bilagorna 1, 4, 5 och 6 till rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1660/85/n2/, särskilt artikel 98 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om genomförande av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1660/85, särskilt artikel 122 i denna, efter inhämtande av yttrande från Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare, och
med beaktande av följande:
Det är nödvändigt att ändra bilaga 1 till förordning (EEG) nr 574/72 för att ta hänsyn till ändringar avseende behöriga myndigheter i Italien.
Det är nödvändigt att ändra bilaga 4 till nämnda förordning för att ta hänsyn till ändringar avseende förbindelseorgan för familjeförmåner i Luxemburg.
Det är nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i bilaga 5 till nämnda förordning för att ta hänsyn till andra konventioner som slutits mellan medlemsstater.
Det är också nödvändigt att ändra bilaga 6 till nämnda förordning till följd av ett ändrat förfarande vid utbetalning av förmåner i Tyskland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 574/72 ändras härmed enligt följande:
 1. Avsnitt "H. ITALIEN" i bilaga 1 skall ersättas med följande: "H. ITALIEN:
 2. Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale (Arbets- och socialministeriet), Roma
 3. Ministro della Sanita' (Hälsovårdsministeriet), Roma
 4. Ministro di Grazia e Giustizia (Justitieministeriet), Roma
 5. Ministro delle Finanze (Finansministeriet), Roma."
 6. I bilaga 4 skall punkt 5 under avsnitt "L. LUXEMBURG" ersättas med följande:
"5. Familjeförmåner: Caisse nationale des prestations familiales (Centralkassan för familjeförmåner), Luxembourg."
 1. Bilaga 5 ändras enligt följande:
  1. Under avsnitt 4 "BELGIEN-FRANKRIKE" skall punkt d ersättas med följande:
"d) Överenskommelsen den 4 juli 1984 om läkarundersökning av gränsarbetare som är bosatta i det ena landet och som arbetar i det andra landet."
 1. Under avsnitt 9 "BELGIEN-NEDERLÄNDERNA" skall punkt c ersättas med följande:
"c) Överenskommelsen den 24 december 1980 om sjukförsäkring (sjukvård), ändrad genom överenskommelsen den 18 december 1984."
 1. Under avsnitt 19 "DANMARK-NEDERLÄNDERNA" skall nuvarande punkt betecknas a och följande punkt läggas till:
"b) Skriftväxlingen den 30 mars och 25 april 1979 angående förordningens artikel 70.3 och tillämpningsförordningens artikel 105.2 (avstående från återbetalning av kostnader för förmåner som har utbetalats enligt förordningens artikel 69 och av kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar)."
 1. Under avsnitt 21 "DANMARK-STORBRITANNIEN skall nuvarande punkt betecknas 1 och följande punkt läggas till:
"2. Skriftväxlingen av den 5 mars och 10 september 1984 om icke-tillämpning på egenföretagare av överenskommelser om avstående från återbetalning av arbetslöshetsförmåner som har utbetalats enligt förordningens artikel 69, i för hållande till Gibraltar."
 1. Under avsnitt 28 "TYSKLAND-NEDERLÄNDERNA"
 2. utgår punkt c,
ii) onumreras punkterna d, e, f, g till c, d, e och f,
iii) skall följande punkter läggas till efter f:
"g) Överenskommelsen den 1 oktober 1981 om återbetalning av kostnaderna för vårdförmåner som avses i artikel 93, 94 och 95 i tillämpningsförordningen."
 1. Under avsnitt 30 "TYSKLAND-STORBRITANNIEN" skall följande punkt läggas till:
"c) Skriftväxlingen av den 18 juli och 28 september 1983 om icke-tillämpning p å egenföretagare av överenskommelser om avstående från återbetalning av arbetslöshetsförmåner som har utbetalats enligt förordningens artikel 69, i förhållande till Gibraltar."
 1. Under avsnitt 61 "LUXEMBURG-STORBRITANNIEN skall följande punkt läggas till:
"c) Överenskommelsen den 20 december 1978 om uppbörd och återbetalning av socialförsäkringsavgifter."
 1. Under avsnitt 63 "LUXEMBURG-STORBRITANNIEN" skall följande punkt läggas till:
"c) Skriftväxlingen av den 18 juli och 27 oktober 1983 om icke-tillämpning av den överenskommelse som anges i a på egenföretagare som flyttar mellan Luxemburg och Gibraltar."
 1. Under avsnitt 65 "NEDERLÄNDERNA-STORBRITANNIEN" skall följande punkt läggas till:
"d) Skriftväxlingen av den 18 juli och 18 oktober 1983 om icke-tillämpning av den överenskommelse som anges i b på egenföretagare som flyttar mellan Nederländerna och Gibraltar."
 1. Under avsnitt C "Tyskland" i bilaga 6 skall punkt 4 ersättas med följande:
"4) Olycksfallsförsäkring,
 1. I förhållande till Spanien, Grekland, Italien, Nederländerna och Portugal: Betalning genom förbindelseorganen (samtidig tillämpning av tillämpningsförordningens artikel 53--58 och av de bestämmelser som anges i bilaga 5).
 2. I förhållande till Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Luxemburg och Storbritannien: Direkt betalning, om något annat inte föreskrivs i särskilda fall."
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den dag den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Bestämmelserna i artikel 1.3 skall tillämpas från och med den dag då de överenskommelser som anges där trädde i kraft.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 februari 1986.

På kommissionens vägnar Manuel MARIN Vice ordförande

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1777) om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  CELEX-nr
  391R2195
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1133) om ändring i förordningen (1992:1777) om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1777

Förordning (1994:608) om ändring i förordningen (1992:1777) om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:608

Förordning (1994:1660) om upphävande av förordningen (1992:1777) om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit i kraft.
  Omfattning
  upph.