Upphävd författning

Förordning (1992:262) om rätt för Utrikesdepartementet att verkställa legaliseringar

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:262
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utrikesdepartementet får utfärda intyg om att en tjänsteman eller en annan person, vars befogenhet är angiven i föreskrifter eller på annat allmängiltigt sätt, har undertecknat en viss handling samt att denne vid tiden för undertecknandet innehade en sådan befattning att han hade rätt att utfärda handlingen (legalisering).
För varje legalisering tas avgift ut. För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 20--24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

Ändringar

Förordning (1992:262) om rätt för Utrikesdepartementet att verkställa legalisering

Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1999:154

Omfattning
upph.