Upphävd författning

Förordning (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning

Version: 1992:511

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-05-27
Ändring införd
SFS 1992:511
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försvarets civilförvaltning har till uppgift att biträda myndigheter som hör till Försvarsdepartementet i frågor som rör

 1. personaladministration, och
 2. skadereglering och andra rättsliga angelägenheter, om inte annat föreskrivs.

[S2]Försvarets civilförvaltning får inom sitt verksamhetsområde även lämna biträde åt andra myndigheter och åt enskilda. Förordning (1993:1183).

2 § har upphävts genom förordning (1993:536).
3 § har upphävts genom förordning (1993:536).
4 § har upphävts genom förordning (1993:1183).
5 § har upphävts genom förordning (1993:1183).

6 §  Myndigheten får ta ut avgift för sin verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Försvarets civilförvaltning med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 22 §§.

Myndighetens ledning

8 §  Chef för Försvarets civilförvaltning är generaldirektören.

Organisation

9 §  Inom Försvarets civilförvaltning finns de enheter som myndigheten bestämmer.

10 §  Försvarets skaderegleringsnämnd är som rådgivande organ knuten till Försvarets civilförvaltning.

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarets civilförvaltning.

Personalansvarsnämnden

12 §  Myndighetens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av enhetscheferna vid myndigheten. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Tjänstetillsättning m.m.

13 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av myndigheten.

14 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

15 §  Ledamöter i skaderegleringsnämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts bestämmelser den 4 mars 1960 angående Försvarets civilförvaltnings uppgifter såsom försvarets patentorgan.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1159) om ändring i förordningen (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:77, Bet. 1992/93:FöU5
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:536) om ändring i förordningen (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning

  Omfattning
  upph. 2, 3 §§; ändr. 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1183) om ändring i förordningen (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning

  Omfattning
  upph. 4, 5 §§; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:397) om upphävande av förordningen (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1994. Vid tillämpning av kungörelsen (1969:761) om särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. skall vad som sägs om Försvarets civilförvaltning i stället gälla Försvarsmakten och vad som sägs om försvarets skaderegleringsnämnd i stället gälla statens skaderegleringsnämnd hos Kammarkollegiet.
  Omfattning
  upph.