Upphävd författning

Förordning (1993:110) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-02-18
Ändring införd
SFS 1993:110
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Smittskyddsinstitutet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

2 §  Smittskyddsinstitutet skall särskilt

 • följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt i fråga om smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa,
 • lämna Socialstyrelsen och andra berörda information om det epidemiologiska läget och föreslå åtgärder som detta kan föranleda,
 • övervaka att landet försörjs med vacciner och andra ämnen som skyddar mot smitta,
 • ta initiativ till åtgärder som medför ett gott skydd i landet mot smittsamma sjukdomar, även i kris och krig,
 • upprätthålla kompetens att utföra diagnostiska undersökningar av unik natur som ett led i landets smittskydd,
 • upprätthålla ett för landets smittskydd relevant förråd av bakterier, virus och andra ämnen,
 • svara för kvalitetsstöd till och kvalitetskontroll över landets mikrobiologiska och infektionsimmunologiska diagnostik,
 • bedriva forskning, metodutveckling samt utbildning inom smittskyddsområdet,
 • delta i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet,
 • stödja och samordna bekämpning av sjukhusinfektioner.

3 §  Smittskyddsinstitutet får inom sitt ansvarsområde mot avgift utföra uppdrag om verksamheten i övrigt medger det. Institutet bestämmer avgiftens storlek.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Smittskyddsinstitutet.

Myndighetens ledning

5 §  Smittskyddsinstitutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Smittskyddsinstitutets styrelse består av högst sju ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Inom Smittskyddsinstitutet får finnas högst tre huvudenheter.

[S2]Varje huvudenhet leds av en chef.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Smittskyddsinstitutet.

Personalansvarsnämnden

9 §  Smittskyddsinstitutets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av den huvudenhetschef, vars område ärendet rör, chefen för den administrativa verksamheten och ytterligare en chef.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Professur vid Karolinska institutet som är förenad med tjänst vid Smittskyddsinstitutet tillsätts på det sätt som gäller för professuren. Innan tjänsteförslagsnämnden hos Karolinska institutet avger förslag skall samråd ske med Smittskyddsinstitutet.

[S3]Andra tjänster tillsätts av Smittskyddsinstitutet. Tjänst som laborator tillsätts efter sakkunnigförfarande.

12 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

13 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av Smittskyddsinstitutet även i fråga om professorer såvitt avser tjänst vid Smittskyddsinstitutet.

Ändringar

Förordning (1993:110) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1996:609

  Omfattning
  upph.