Upphävd författning

Lag (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2006:1438
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgift, m.m.

1 §  Riksdagens arvodesnämnd skall

 1. i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter fastställa det belopp för månad som ledamotsarvode skall betalas med, samt
 2. i enighet med 13 kap. 16 § samma lag besluta om jämkning av inkomstgaranti och 13 kap. 27 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på nytt.

[S2]Nämnden skall ange vilka överväganden som föranlett beslutet.

[S3]Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2006:996).

Sammansättning

2 §  Nämnden består av tre ledamöter. En av dem är ordförande.

Organisation

3 §  Nämnden har en sekreterare.

Ärendenas handläggning

4 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

[S2]I ärende som avses i 1 § är nämnden beslutför när alla ledamöter är närvarande.

5 §  Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

6 §  Nämnden skall genast underrätta riksdagsförvaltningen om beslut som avses i 1 §. Lag (2000:430).

Förordnande av ledamöter, m.m.

7 §  Ordförande och övriga ledamöter utses av riksdagsstyrelsen för en bestämd tid. Lag (2000:430).

8 §  Sekreterare utses av nämnden.

Överklagande

9 §  Nämndens beslut om ledamotsarvode enligt 1 § första stycket 1 får inte överklagas. Nämndens beslut som rör inkomstgaranti enligt 1 § första stycket 2 överklagas enligt 16 kap. 2 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter. Lag (2006:1438).

Arvoden för uppdrag i nämnden

10 §  Nämndens ledamöter och sekreterare skall erhålla de arvoden för sina uppdrag som riksdagsförvaltningen bestämmer. Lag (2000:430).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Riksdagens förvaltnings- styrelse får dock från och med den 14 december 1993 utse ordförande och övriga ledamöter i nämnden.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:62
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1998:1720) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Förarbeten
Rskr. 1998/99:92, Bet. 1998/99:KU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:430) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 6, 7, 10 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2006:996) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Förarbeten
Rskr. 2005/06:379, Bet. 2005/06:KU33
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1438) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för riksdagens arvodesnämnd

Förarbeten
Rskr. 2006/07:46
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2009:683) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Förarbeten
Rskr. 2008/09:286
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2009-07-14

Lag (2009:1587) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:118, Bet. 2009/10:KU12
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2012:883

Omfattning
upph.