Inaktuell version

Ordningslag (1993:1617)

(OL)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2009:101
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-06

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter (3 kap.), dels i viss kollektiv persontrafik (4 kap.), dels vid vissa idrottsarrangemang (5 kap.). Lag (2009:101).

[K1]2 §  Med offentlig plats enligt denna lag avses

 1. allmänna vägar,
 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

[S3]Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.

2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Definitioner

[K2]1 §  Med allmän sammankomst enligt denna lag avses

 1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
 3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
 4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
 5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

[S2]För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

[S3]Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av konstnärligt verk.

[K2]2 §  Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

[K2]3 §  Med offentlig tillställning enligt denna lag avses

 1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott,
 2. danstillställningar,
 3. tivolinöjen och festtåg,
 4. marknader och mässor, samt
 5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

[S2]För att en tillställning skall anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

[S3]En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller för tillträdet eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådan tillställning.

Krav på tillstånd eller anmälan

[K2]4 §  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.

[S2]Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller liknande nöjestillställningar eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.

[S3]En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkusföreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken. Lag (2006:978).

[K2]5 §  Den som avser att inom ett område som redovisas i detaljplan anordna en sådan allmän sammankomst utomhus eller offentlig tillställning som det inte krävs tillstånd för enligt 4 § skall anmäla detta.

[S2]Anmälningsskyldighet gäller också för en allmän sammankomst som anordnas inomhus inom ett område som redovisas i detaljplan och för en offentlig tillställning som anordnas utomhus utom detaljplanelagt område, om det på grund av det förväntade antalet deltagare vid sammankomsten eller tillställningen finns risk för att ordningen störs eller säkerheten äventyras vid den eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller för att trafiken störs.

[S3]En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 behöver inte anmälas, om den med hänsyn till det förväntade antalet deltagare, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken.

[S4]Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får anordnaren befrias från anmälningsskyldigheten i fråga om allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.

Hur ansökan om tillstånd och anmälan görs

[K2]6 §  Ansökan om tillstånd att anordna och anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning skall göras hos polismyndigheten.

[S2]Ansökan skall göras skriftligen i god tid. Om möjligt skall ansökan ha kommit in senast en vecka före sammankomsten eller tillställningen.

[S3]Anmälan skall göras skriftligen eller muntligen. Om möjligt skall anmälan ha kommit in senast fem dagar före sammankomsten eller tillställningen.

Vad ansökan och anmälan skall innehålla

[K2]7 §  Ansökan om tillstånd att anordna och anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning skall innehålla uppgifter om anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta.

Tillstånd att täcka ansiktet

[K2]7 a §  Den som enligt 4 eller 5 § är skyldig att söka tillstånd eller anmäla en allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 1 får i samband med att en sådan ansökan eller anmälan görs begära att deltagare i sammankomsten skall få tillstånd att helt eller delvis täcka ansiktet.

[S2]En begäran skall vara skriftlig och ha kommit in till polismyndigheten inom den tid som anges i 6 §. Lag (2005:901).

Prövningen med anledning av ans&ou

Ändringar

Ordningslag (1993:1617)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
  Ikraftträder
  1994-04-01

Lag (1994:1427) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 2 kap 31 §, 3 kap 25 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1998:501) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:192, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:TU9
Omfattning
ändr. 4 kap 1 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:1282) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 26 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2004:489) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:260, Prop. 2003/04:106, Bet. 2003/04:TU13
Omfattning
ändr. 3 kap 10 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:68) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:149, Prop. 2003/04:174, Bet. 2004/05:JuU12
Omfattning
ändr. 2 kap 8, 13, 28 §§, 3 kap 26, 27 §§, 4 kap 5 §
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2005:103) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:156, Prop. 2004/05:29, Bet. 2004/05:MJU6
Omfattning
ändr. 2 kap 15 §
CELEX-nr
32003L0085
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2005:901) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:72, Prop. 2005/06:11, Bet. 2005/06:JuU3
Omfattning
ändr. 2 kap 8, 9 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §; nya 2 kap 7 a, 11 a §§, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:978) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:386, Prop. 2005/06:147, Bet. 2005/06:KrU29
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträder
2006-09-01

Lag (2006:1215) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:2, Prop. 2005/06:212, Bet. 2006/07:FöU2
Omfattning
ändr. 3 kap 10 §
Ikraftträder
2007-06-15

Lag (2009:101) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:173, Prop. 2008/09:78, Bet. 2008/09:JuU18
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 20 §, 3 kap. 7 §; nytt 5 kap.
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2010:515) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1625) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 2 kap. 18, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:214) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2013:939) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
upph. 2 kap. 26 §, ändr. 2 kap. 11, 27, 28 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:590) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 32 §§, 3 kap. 1, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 26 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 22, 25 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:12) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:139, Prop. 2016/17:41, Bet. 2016/17:JuU8
Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-03-01

Lag (2017:736) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 3 kap. 16, 26 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:350) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 18, 29, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4, 11 §§
Ikraftträder
2019-07-01