Inaktuell version

Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993
Upphäver
Förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 § andra stycket samt 3 kap.8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra meningenordningslagen (1993:1617).

[S2]Kommunerna får dock inte meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk.

2 §  Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva föreskrifter som avses i 1 § första stycket, liksom själva föreskrifterna skall på kommunens bekostnad genast kungöras i länets författningssamling. Detsamma gäller när länsstyrelsen enligt 3 kap. 13 § andra stycket ordningslagen har upphävt en sådan föreskrift.

[S2]Kungörelse om kommunens eller länsstyrelsens beslut skall genom kommunens försorg anslås samt föras in i ortstidning.

[S3]Kommunen skall se till att tryckta exemplar av föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten.

3 §  En länsstyrelse får föreskriva att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas inom länet eller del av detta, om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

4 §  Länsstyrelserna får meddela föreskrifter enligt 3 kap. 10 § första stycket tredje meningen och 11 §ordningslagen (1993:1617).

[S2]Föreskrifter enligt 3 kap. 11 § ordningslagen gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994, då förordningen (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter skall upphöra att gälla.
    Ikraftträder
    1994-04-01

Förordning (2011:440) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2012:648) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2017:1046) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01