Upphävd författning

Förordning (1993:560) om elabonnentavgift

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:560 i lydelse enligt SFS 1995:1075
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en avgift (elabonnentavgift) som skall betalas av elabonnenter för att finansiera statlig elsäkerhetsverksamhet.

2 §  Med elabonnent avses den som den 1 januari under en verksamhetsperiod är slutlig förbrukare av elektrisk energi. Vid kollektivleveranser anses den som innehar abonnemanget som slutlig förbrukare.

[S2]En verksamhetsperiod utgörs av ettårsperioden den 1 juli till och med den 30 juni året därpå.

3 §  Med elleverantör avses den som har linje- eller områdeskoncession enligt lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar att dra fram eller begagna starkströmsledning.

Skyldighet att betala elabonnentavgift

4 §  Elabonnenter skall årligen efter debitering inbetala elabonnentavgiften till elleverantören. Avgiften uppgår till 700 kronor per år för högspänningsabonnemang och 8 kronor per år för lågspänningsabonnemang.

Redovisning till Elsäkerhetsverket

5 §  Elleverantörer med abonnenter som är skyldiga att betala elabonnentavgift skall senast den 1 maj under den verksamhetsperiod som avgiften avser betala in till Elsäkerhetsverket ett belopp som motsvarar summan av de avgifter som abonnenterna är skyldiga att betala.

[S2]Till verket skall samtidigt lämnas uppgifter om antalet högspännings- och lågspänningsabonnemang för vilka avgift skall betalas enligt 4 §.

6 §  Om det belopp som en elleverantör enligt 5 § skall betala in till Elsäkerhetsverket understiger 500 kronor, behöver inbetalning inte ske. Redovisning enligt 5 § andra stycket skall dock ändå lämnas.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får Elsäkerhetsverket medge att en elleverantör även i andra fall inte behöver betala in beloppet helt eller delvis.

7 §  Elleverantören skall på begäran för Elsäkerhetsverket visa upp underlaget för beräkningen av det belopp som skall betalas in enligt 5 §.

Fastställande av skäligt belopp för inbetalning i vissa fall

8 §  Om redovisning enligt 5 § inte har gjorts i rätt tid eller Elsäkerhetsverket har skälig anledning anta att ett redovisat belopp inte är korrekt, skall verket fastställa ett skäligt belopp för inbetalning. Till grund för detta skall i första hand läggas elleverantörens uppgifter till Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) om antalet anslutna elabonnenter. Förordning (1995:1075).

Dröjsmålsränta

9 §  En elleverantör skall från förfallodagen betala dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser om dröjsmålsränta på statliga fordringar till den del beloppet inte är betalat i rätt tid. Ett belopp som fastställs enligt 8 § skall anses vara förfallet till betalning den 1 maj under den verksamhetsperiod som avgiften avser.

Överklagande

10 §  Elsäkerhetsverkets beslut enligt 8 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:236).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:560) om elabonnentavgift

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:236) om ändring i förordningen (1993:560) om elabonnentavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1075) om ändring i förordningen (1993:560) om elabonnentavgift

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Ändring, SFS 1995:1296

  Övergångsbestämmelse

  1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före denna förordnings ikraftträdande, varvid det belopp som elleverantören har att betala in till Elsäkerhetsverket för perioden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1995 skall motsvara 4 kr för lågspänningsabonnemang och 350 kr för högspänningsabonnemang. Inbetalning skall ske senast den 1 maj 1996.
  Omfattning
  upph.