Förordning (1994:1283) om lönegarantiregister

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1994-09-15
Ändring införd
SFS 1994:1283 i lydelse enligt SFS 2006:881
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmän bestämmelse

1 §  Kronofogdemyndigheten får med hjälp av automatiserad behandling föra register över vissa uppgifter om statlig lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion (lönegarantiregister). Förordning (2006:881).

Registerändamål

2 §  Uppgifterna får användas för framställning av statistik. Förordning (1997:205).

Registerinnehåll

3 § Har upphävts genom förordning (1997:205).
4 § Har upphävts genom förordning (1997:205).

5 §  Lönegarantiregistret får innehålla uppgifter om fordringsslag och belopp för

 1. lönefordringar för vilka lönegaranti har begärts,
 2. lönefordringar för vilka lönegaranti skall lämnas till följd av en underrättelse enligt 11 och 12 §§lönegarantilagen (1992:497) eller enligt ett beslut enligt 16, 18 och 21 §§ i samma lag,
 3. datum för underrättelser eller beslut enligt 2,
 4. arten av arbetsgivarens verksamhet, och
 5. kommunen där arbetsgivarens verksamhet bedrevs vid tiden för konkursbeslutet eller beslutet om företagsrekonstruktion.

[S2]Lönegarantiregistret får inte innehålla några personuppgifter. Förordning (2005:275).

Utlämnande av uppgifter

6 §  Kronofogdemyndigheten får lämna uppgifter som finns i registret till Statistiska centralbyrån på medium för automatisk databehandling. Förordning (2006:880).

Gallring

7 §  Uppgifter i lönegarantiregistret skall gallras under det elfte året efter det kalenderår som uppgiften registrerades. Förordning (1997:205).

8 § Har upphävts genom förordning (1997:205).

Ytterligare föreskrifter

9 §  Kronofogdemyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2006:880).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1283) om lönegarantiregister

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1997:205) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som avser lönegarantifrågor som avgjorts slutligt före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:199, Prop. 1996/97:102, Bet. 1996/97:LU19
  Omfattning
  upph. 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 3, 5, 8 §§; ändr. 1, 2, 5, 6, 7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (2003:970) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Omfattning
ändr. 1, 6, 9 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:275) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2006:881) om ändring i förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister

Omfattning
ändr. 1, 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2006-07-01