Inaktuell version

Förordning (1994:1671) om tillfälligt statistikregister inom Riksrevisionsverket för kartläggning av vissa förmåner

Version: 1994:1671

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1671
Ikraft
1995-01-01
Tidsbegränsad
1995-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Riksrevisionsverket får under tiden den 1 januari -- 31 mars 1995 föra ett register för automatisk databehandling av sådana personuppgifter i personregister som anges i 3 § för det ändamål som anges i 2 §.

Registerändamål

2 §  Registret får användas för att ta fram statistik i syfte att kartlägga förekomst av otillbörligt utnyttjande av vissa socialförsäkringsförmåner och andra förmåner av social karaktär under tiden den 1 januari -- 31 december 1994. Registret får inte användas i verksamhet som avser kontroll av enskilda personer.

Registerinnehåll

3 §  Riksrevisionsverket har rätt att från Riksförsäkringsverket, Statistiska centralbyrån, arbetslöshetskassa, Arbetsmarknadsstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Centrala studiestödsnämnden inhämta de uppgifter som anges i bilaga till denna förordning.

[S2]Registret får innehålla uppgifter enligt första stycket och från register över vuxengymnasiestudier uppgifter om personnummer, heltidsstudier och tidsperiod under vilka heltidsstudier har bedrivits.

Gallring

4 §  Uppgifterna i registret skall gallras senast den 31 mars 1995.

Information

5 §  Riksrevisionsverket skall i rikstäckande massmedier informera dem som kan komma att registreras om vem som för registret, registrets ändamål och innehåll, varifrån uppgifter i registret hämtas in och hur länge uppgifter i registret kommer att finnas i identifierbart skick.

Bilaga

 1. Riksförsäkringsverkets centrala sjukförsäkringsregister
  • Personnummer -- Nationalitet -- Folkbokföringsuppgifter -- Försäkringskassetillhörighet -- Sjukpenninggrundande inkomst -- Årsarbetstid i dagar och timmar -- Perioduppgifter -- Antal dagar som ersättning betalats ut -- Slag av ersättning -- Ersättning för hel dag eller del av dag -- Utbetalt belopp
 2. Riksförsäkringsverkets centrala pensionsregister
  • Personnummer -- Nationalitet -- Folkbokföringsuppgifter -- Kod för beräkning och slag av folkpension -- Utbetald folkpension -- Kod som visar slag av ATP -- Utbetald ATP -- Perioduppgifter -- Ändring av pension -- Ersättning för hel dag eller del av dag
 3. Statistiska centralbyråns register över rikets totalbefolkning
  • Personnummer -- Medborgarskap -- Kod för län, kommun, församling
 4. Arbetslöshetskassornas olika ADB-register över arbetslösa
  • Personnummer -- Kassatillhörighet -- Perioder för vilka utbetalning har gjorts -- Antal dagar utbetalning avsett -- Utbetalt belopp -- Adress/folkbokföring
 5. Arbetsmarknadsstyrelsens register för arbetslöshetsersättning (AKSTAT)
  • Personnummer -- Kassatillhörighet -- Perioder för vilka utbetalning har gjorts -- Antal dagar som utbetalning avsett -- Utbetalt belopp -- Adress/folkbokföring
 6. Länsstyrelsens i Stockholms län register för administration av statlig lönegaranti
  • Personnummer -- Slag av lönefordran som ersatts genom lönegaranti -- Tidsperiod för vilken lönegarantiersättning betalats ut -- Reducering av lönegarantiersättning som har gjorts på grund av att annan ersättning har lämnats för samma tid -- Uppgift om belopp
 7. Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län register för administration av statlig lönegaranti
  • Personnummer -- Slag av lönefordran som ersatts genom lönegaranti -- Tidsperiod för vilken lönegarantiersättning betalats ut -- Reducering av lönegarantiersättning som har gjorts på grund av att annan ersättning har lämnats för samma tid -- Uppgift om belopp
 8. Stockholms universitets register över högskolestudier
  • Personnummer -- Högskoleenhet -- Utbildning -- Studieresultat som avser student som nyregistrerats för 20-poängskurs under vårterminen 1994 -- Studieresultat totalt -- Den första termin som den studerande finns registrerad
 9. Göteborgs universitets register över högskolestudier
  • Personnummer -- Högskoleenhet -- Utbildning -- Studieresultat som avser student som nyregistrerats för 20-poängskurs under vårterminen 1994 -- Studieresultat totalt -- Den första termin som den studerande finns registrerad
 10. Centrala studiestödsnämndens register för studiemedel m. m.
  • Personnummer -- Utbetalt studielån -- Utbetalt studiebidrag -- Utbetalt vuxenstudiebidrag -- Tid för vilken studielån, studiebidrag och vuxenstudiebidrag betalats ut

Ändringar

Förordning (1994:1671) om tillfälligt statistikregister inom Riksrevisionsverket för kartläggning av vissa förmåner

  Ikraftträder
  1995-01-01