Upphävd författning

Förordning (1994:645) med instruktion för Värnpliktsverket

Version: 1994:645

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:645
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Värnpliktsverket är en central förvaltningsmyndighet för inskrivning av personal enligt värnpliktslagen (1941:967) och för redovisning av personal inom totalförsvaret.

2 §  Värnpliktsverket skall också

 1. föra Försvarsmaktens läkarhandlingsarkiv,
 2. handlägga förmånsärenden för värnpliktiga,
 3. medverka i frågor om krigsplacering,
 4. registrera hundar som tagits ut för totalförsvarets behov.

3 §  Värnpliktsverket får åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter och enskilda inom sitt verksamhetsområde. Värnpliktsverket får ta ut avgift för denna verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av verket.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Värnpliktsverket med undantag av 3 § andra stycket, 11--13 och 22 §§.

[S2]Myndigheten är dessutom undantagen från 18 § verksförordningen, utom i fråga om ärenden om befrielse från eller anstånd med värnpliktstjänstgöring.

Myndighetens ledning

5 §  Värnpliktsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Organisation

6 §  Inom Värnpliktsverket finns ett huvudkontor och sex värnpliktskontor.

7 §  När Värnpliktsverket är krigsorganiserat skall verkets verksamhet bedrivas av Försvarsmakten. I uppgifterna ingår då också att redovisa saknade, stupade och krigsfångar.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Värnpliktsverket.

Personalansvarsnämnden

9 §  Värnpliktsverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för huvudkontoret, cheferna för värnpliktskontoren och myndighetens chefsjurist. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställning m. m.

10 §  Generaldirektören anställs av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen beslutar efter anmälan av generaldirektören om anställning som chef för värnpliktskontor.

[S3]Övriga anställningar beslutas av Värnpliktsverket.

11 §  I fråga om anställning vid Värnpliktsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ändringar

Förordning (1994:645) med instruktion för Värnpliktsverket

  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1995:648

  Omfattning
  upph.