Upphävd författning

Förordning (1994:735) om särskilt konjunkturtillägg för flyktingmottagande

Departement
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:735
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun har enligt denna förordning rätt till särskild statlig ersättning (konjunkturtillägg) för flyktingar som tagits emot i en kommun under år 1991.

[S2]Vad som i denna förordning sägs om flyktingar gäller också andra utlänningar som avses i 3 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2 §  En kommun som för år 1994 träffar en överenskommelse med Statens invandrarverk om att ta emot flyktingar har rätt till konjunkturtillägg för flyktingar som är folkbokförda i kommunen den 1 juli 1994 och som tagits emot första gången i en kommun under år 1991.

[S2]Rätt finns inte till konjunkturtillägg för sådana flyktingar för vilka kommunen enligt 17 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. har rätt till ersättning för bistånd.

3 §  Konjunkturtillägget är 35 000 kronor för varje vuxen flykting och 5 000 kronor för barn som inte fyllt 16 år.

4 §  Konjunkturtillägget betalas ut av Statens invandrarverk så snart som möjligt efter denna förordnings ikraftträdande och senast den 30 september 1994.

5 §  Statens invandrarverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1994:735) om särskilt konjunkturtillägg för flyktingmottagande

Förarbeten
Rskr. 1993/94:263, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU14
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1996:1377

    Omfattning
    upph.