Upphävd författning

Förordning (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:945
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Vid Teknikvetenskapliga forskningsrådet finns ett råd benämnt Rådet för högpresterande datorsystem. Rådet har till uppgift att svara för försörjning av högpresterande datorsystem till forskning vid universitet och högskolor och hos andra användare.

2 §  Rådet skall särskilt

 1. följa utvecklingen inom området för högpresterande datorsystem samt forskningens och andra samhällssektorers behov av högpresterande datorsystem,
 2. fördela medel för drift, uppgradering av och investeringar i högpresterande datorsystem,
 3. upphandla och fördela datortid och tillhörande tjänster och
 4. följa det internationella samarbetet inom området för högpresterande datorsystem.

Sammansättning

3 §  Rådet består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. Samtliga förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Ärendenas handläggning

4 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

5 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning av särskilt utsedda föredragande. Ordföranden får dock besluta att själv överta beredning och föredragning av ett eller flera ärenden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem

Förarbeten
Rskr. 1993/94:287, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:UbU8
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (1997:1221) om upphävande av förordningen (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem

  Övergångsbestämmelse

  Ärenden som Rådet för högpresterande datorsystem inte har avgjort vid utgången av år 1997 skall övertas av Forskningsrådsnämnden för prövning enligt de regler som gäller för nämnden.
  Omfattning
  upph.