Upphävd författning

Förordning (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1995-06-29
Ändring införd
SFS 1995:1020 i lydelse enligt SFS 2004:569
Ikraft
1995-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning skall tillämpas vid fördelning av sändningstillstånd för digitala ljudradiosändningar.

2 §  Regeringen fastställer genom särskilda beslut vilket sändningsutrymme för digitala ljudradiosändningar som skall upplåtas till privata programföretag.

3 §  När regeringen beslutat att ett visst sändningsutrymme skall upplåtas till privata programföretag, skall Radio- och TV-verket genom annonser i dagspressen och på annat lämpligt sätt informera allmänheten om möjligheten att få tillstånd enligt 2 kap. 2 § femte stycket andra meningen radio-_och_TV-lagen (1996:844) för digitala ljudradiosändningar. I annonserna skall anges en sista dag då ansökningarna skall vara inlämnade till verket. Förordning (1996:868).

4 §  Till ansökan skall bifogas en kortfattad beskrivning av hur sökanden tänker utforma och finansiera programverksamheten samt vilken överföringskapacitet den kräver.

5 §  Om Radio- och TV-verket anser att de uppgifter som lämnas enligt 4 § inte är tillräckliga för att verket skall kunna ta ställning till ansökan skall verket begära att den kompletteras.

6 §  Radio- och TV-verket skall efter ansökningstidens utgång överlämna ansökningarna till regeringen för prövning.

[S2]Till ansökningarna skall verket foga ett motiverat förslag till fördelning av tillstånden.

[S3]I de fall inte samtliga sökande kan beredas sändningsutrymme bör ingen sökande föreslås få mer än ett tillstånd. Vidare bör förslaget utformas så att utrymme finns för program av olika karaktär, bl. a. med anknytning till sändningsområdet.

7 §  Radio- och TV-verket skall sända en kopia av förslaget till var och en av de sökande och ange en sista dag för sökanden att bemöta det. Förordning (2004:569).

Ändringar

Förordning (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar

  Ikraftträder
  1995-08-15

Förordning (1996:868) om ändring i förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (2004:569) om ändring i förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2010:1060) om upphävande av förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar

Omfattning
upph.