Upphävd författning

Förordning (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare

Version: 2000:103

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-01-12
Ändring införd
SFS 1995:5 i lydelse enligt SFS 2000:103
Ikraft
1995-01-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1200/90 om förbättring av gemenskapens produktion av äpplen.

2 §  Frågor om röjningsbidrag prövas av länsstyrelsen.

[S2]Bidraget betalas ut av Statens jordbruksverk.

3 §  Länsstyrelsen kontrollerar att

  1. uppgifter som läggs till grund för röjningsbidrag stämmer överens med de faktiska förhållandena, och att
  2. villkoren för bidraget uppfylls.

4 §  Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka.

[S2]Om beslut om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av bidragsmottagaren eller om denne brutit mot villkor eller åtaganden som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat bidrag krävas tillbaka inom femton år från det att beloppet betalades ut.

[S3]Därutöver framgår av tillämpningsföreskrifterna till rådets förordning (EEG) nr 1200/90 om förbättring av gemenskapens produktion av äpplen att den som inte fullföljer de åtaganden som gäller för röjningsbidrag till bidragsmyndigheten skall betala en avgift motsvarande bidraget.

5 §  Föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet av rådets förordning (EEG) nr 1200/90 om förbättring av gemenskapens produktion av äpplen meddelas av Jordbruksverket.

6 §  Om inte annat följer av denna förordning, gäller för röjningsbidrag bestämmelserna om behörig myndighet, uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll, ränta, verkställighet av beslut och överklagande av beslut om stöd som finns i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Förordning (2000:103).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare

    Ikraftträder
    1995-01-25

Förordning (2000:103) om ändring i förordningen (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-04-15

Förordning (2004:166) om upphävande av förordningen (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före utgången av april 2004.
Omfattning
upph.