Inaktuell version

Förordning (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-03-14
Ändring införd
SFS 1996:173
Ikraft
1996-04-15
Tidsbegränsad
2001-12-31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Inom Forskningsrådsnämnden finns Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna.

[S2]Institutet har till uppgift att

  • fördela de medel som tilldelats ett miljö- och rymdforskningsprojekt i Kiruna inom ramen för Europeiska unionens regionala utvecklingsprogram för mål 6-området avseende åren 1995-1999,
  • svara för rapportering till bidragsgivarna av dels resultat av forskningen, dels regionalekonomiska effekter av institutets verksamhet,
  • verka för att information om forskningen och forskningsresultaten sprids,
  • planera och förbereda en fortsatt verksamhet efter programtidens utgång, och
  • svara för redovisning och rapportering av verksamheten vid institutet enligt beslut av Övervakningskommittén för mål 6.

2 §  Institutet leds av en styrelse, som består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

3 §  Vid institutet finns en föreståndare. Föreståndaren anställs genom beslut av styrelsen för en begränsad tid, dock längst till utgången av år 2000.

4 §  Styrelsen beslutar i frågor som rör budget och verksamhetsplanering samt avger årsredovisning och anslagsframställning till Forskningsrådsnämnden.

[S2]Årsredovisningen och anslagsframställningen skall ingå i den årsredovisning respektive anslagsframställning som Forskningsrådsnämnden lämnar till regeringen. Institutets verksamhet skall därvid redovisas särskilt.

Ändringar

Förordning (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna

    Ikraftträder
    1996-04-15