Inaktuell version

Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Version: 2006:1575

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2006:1575
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen får överlåta till en övervakningskommitté att fullgöra förvaltningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt operativt program. Uppgifter som får överlåtas får innefatta myndighetsutövning.
Övervakningskommittéerna skall vara inrättade i enlighet med artikel 63 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordningen (EG) nr 1260/1999.
Överlåtelse enligt första stycket får även ske till en styrkommitté, vilken inrättats för genomförande av ett fastställt operativt program för europeiskt territoriellt samarbete, eller till ett organ i ett annat medlemsland inom EU vilket enligt ett fastställt operativt program för europeiskt territoriellt samarbete skall vara förvaltningsmyndighet eller attesterande myndighet för det programmet i enlighet med artikel 59 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 och artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999. Lag (2006:1575).

Ändringar

Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Lag (1996:1488) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:106, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:AU2
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2001:586) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:279, Prop. 2000/01:100, Bet. 2000/01:FiU27
Omfattning
ändr.
CELEX-nr
399R1260
Ikraftträder
2001-07-31

Lag (2006:1575) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:64, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:NU2
Omfattning
ändr.
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2010:115) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:186, Prop. 2009/10:73, Bet. 2009/10:NU12
Omfattning
ändr.
CELEX-nr
32007R0951
Ikraftträder
2010-04-01