Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:518
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag är tillämplig på undervattenskablar och rörledningar som finns i det fria havet eller i en ekonomisk zon.

2 §  Om ägaren till en kabel eller rörledning som läggs ut eller repareras därvid orsakar att någon annan kabel eller rörledning skadas, skall ägaren ersätta kostnaden för att reparera skadan.

3 §  Om en fartygsägare har offrat ett ankare eller ett fiskeredskap i syfte att undvika skada på en kabel eller en rörledning, har fartygsägaren rätt till ersättning av kabelns eller rörledningens ägare för det som har offrats. Rätten till ersättning gäller dock endast om fartygsägaren på förhand har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder.

4 §  Talan om ersättning enligt denna lag får väckas vid svensk domstol endast mot den som har hemvist eller säte i Sverige.

Ändringar

Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
    Ikraftträder
    1996-07-01