Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:519
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
En dom eller ett beslut, som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och som enligt bestämmelse i konventionen skall kunna verkställas i varje konventionsstat, verkställs här i landet som en svensk domstols lagakraftägande dom.
Om ett fartyg skall frisläppas enligt ett beslut som har meddelats med stöd av artikel 292 i konventionen och de villkor för frisläppandet som anges i beslutet har uppfyllts, får fartyget inte hållas kvar i Sverige.

Ändringar

Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982