Inaktuell version

Förordning (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Version: 2009:585

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2009:585
Tidsbegränsad
2011-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun får enligt bestämmelserna i 7 kap.18-22 §§kommunallagen (1991:900) omsjälvförvaltningsorgan och i denna förordning inrätta lokala styrelser i grundskolan och den obligatoriska särskolan.

2 §  En lokal styrelse som avses i 1 § får, trots vad som föreskrivs i 2 kap. 1 § andra stycket andra meningen skollagen (1985:1100), under den nämnd som utgör styrelse för utbildningen ha hand om frågor som rör verksamheten i grundskolan och den obligatoriska särskolan. Uppgifter som enligt grundskoleförordningen (1994:1194), särskoleförordningen (1995:206) och förordningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet ankommer på styrelsen för utbildningen eller rektorn får endast överlåtas till en lokal styrelse i den utsträckning som anges i 5-9 §§.

[S2]Nämnden får inte avhända sig det övergripande ansvaret för verksamheten.

[S3]Trots vad som anges i 7 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) får den lokala styrelsen inte besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden i större utsträckning än vad som anges i 5 och 7 §§. Den lokala styrelsen får inte heller besluta i frågor som avser individuella fall. Förordning (2002:554).

3 §  En lokal styrelse kan omfatta en hel skola eller en del av en skola.

4 §  I en lokal styrelse skall som ledamöter ingå företrädare för elevernas vårdnadshavare och för de anställda vid skolan. Rektorn skall alltid ingå som ledamot i styrelsen. Företrädare för eleverna får också ingå i styrelsen. Nämnden får besluta att även andra skall ingå som ledamöter.

[S2]Med vårdnadshavare jämställs den som varaktigt bor tillsammans med elevens vårdnadshavare och eleven.

[S3]Företrädarna för elevernas vårdnadshavare skall vara fler än övriga ledamöter.

[S4]Företrädare för eleverna skall ha rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena. Förordning (1997:643).

5 §  Följande uppgifter som enligt grundskoleförordningen (1994:1194) vilar på styrelsen för utbildningen får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. att besluta om fördelningen av timmar enligt 2 kap. 4 §,
 2. att ansvara för att eleverna erbjuds ett allsidigt urval av ämnen som elevens val enligt 2 kap. 20 §, och
 3. att besluta om lärotider enligt 4 kap.1- 3 §§. Förordning (1997:643).

6 §  Följande uppgifter som enligt grundskoleförordningen (1994:1194) vilar på rektorn får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. att besluta om friluftsverksamhet enligt 2 kap. 5 §,
 2. att besluta om skolans val enligt 2 kap. 21 §, och
 3. att besluta om arbetsplanen enligt 2 kap. 23 §. Förordning (1997:643).

7 §  Följande uppgifter som enligt särskoleförordningen (1995:206) vilar på styrelsen för utbildningen får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. att besluta om fördelningen av timmar enligt 2 kap. 4 §,
 2. att ansvara för att eleverna erbjuds ett allsidigt urval av ämnen som elevens val enligt 2 kap. 8 §, och
 3. att besluta om lärotider enligt 4 kap.1 - 3 §§.

8 §  Följande uppgifter som enligt särskoleförordningen (1995:206) vilar på rektorn får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. att besluta om friluftsverksamhet enligt 2 kap. 5 §,
 2. att besluta om skolans val enligt 2 kap. 9 §, och
 3. att besluta om arbetsplanen enligt 2 kap. 12 §.

9 §  Följande uppgifter som enligt avsnitt 2.8 i förordningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet vilar på rektorn får överlåtas på en lokal styrelse:

 1. ansvaret för den lokala arbetsplanen,
 2. utformningen av skolans arbetsmiljö,
 3. den kompetensutveckling som krävs för att personalen professionellt skall kunna utföra sina uppgifter,
 4. utvecklingen av formerna för samarbetet mellan skolan och hemmen och för informationen till föräldrarna om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ,
 5. utvecklingen av samarbetsformer mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,
 6. samverkan med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,
 7. samverkan med mottagande skolor och arbetslivet utanför skolan, och
 8. utvecklingen av skolans internationella kontakter. Förordning (2006:1082).

9 a §  Elever som deltar i styrelsearbete har rätt till det extra stöd i skolarbetet som behövs på grund av uppdraget. Förordning (1997:643).

9 b §  Trots vad som sägs i 7 kap. 21 § kommunallagen (1991:900) om rätt till ekonomiska förmåner för ledamöter i självförvaltningsorgan bestämmer kommunen om företrädare för eleverna i en lokal styrelse skall ha rätt till ersättning för sitt uppdrag. Förordning (1997:643).

9 c §  I slutbetyget skall det anges om eleven har deltagit som ledamot i en lokal styrelse. Förordning (1997:643).

10 §  En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten skall anmäla detta till Myndigheten för skolutveckling. I anmälan skall det finnas en beskrivning av verksamheten vid den aktuella skolan. Vidare skall det av anmälan framgå

 1. vilka motiv kommunen har för att delta i försöksverksamheten,
 2. hur den skall utforma försöksverksamheten,
 3. vem som är ordförande i den lokala styrelsen,
 4. hur många ledamöter som ingår i den lokala styrelsen samt hur de utses, och
 5. hur kommunen avser att utvärdera verksamheten.

[S2]Kommunen skall till anmälan bifoga den arbetsordning som nämnden har fastställt för den lokala styrelsen. Förordning (2002:1164).

11 §  Beslut som avses i 5 och 7 §§ får överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap.kommunallagen (1991:900) om laglighetsprövning. En lokal styrelses beslut i andra frågor enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:259, Prop. 1995/96:157, Bet. 1995/96:UbU9
  Ikraftträder
  1996-07-15

Förordning (1997:643) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser i skolan

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4, 5, 6 §§; nya 9 a, 9 b, 9 c §§
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:749) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (2001:176) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2002:554) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1164) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2003:94) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2006:1082) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2006-10-15

Förordning (2007:302) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2008:341) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
forts.giltighet

Förordning (2009:585) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2009:1046 ) om ändring i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan;

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2010-01-01