Upphävd författning

Lag (1997:201) om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-04-30
Ändring införd
SFS 1997:201 i lydelse enligt SFS 2010:1093
Ikraft
1997-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter om fisket inom Torne älvs fiskeområde som behövs för att uppfylla gränsälvsöverens- kommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland.
Fiskeområdets utbredning framgår av lagen (1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland.
Regeringen får överlämna till Finsk-svenska gränsälvs- kommissionen att i särskilda fall besluta i frågor om fisket inom fiskeområdet.

Ändringar

Lag (1997:201) om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde

Förarbeten
Rskr. 1996/97:194, Prop. 1996/97:94, Bet. 1996/97:JoU21
Ikraftträder
1997-06-01

Ändring, SFS 2010:897

Omfattning
upph.

Ändring, SFS 2010:1093

Omfattning
ikrafttr. av 2010:897